Friday, May 27, 2011

tarif ke kabil

Friday, May 27, 2011

kuch log Itne

Itne

Itne

Itne

Itne

"Perfect" hote hai
ke un ke liye tarif
ke alfaz kam pad
jate hai,

FOR Example

"AAP"

Mujhe hi dekh lo.. :D :D :D
Author : Radhe Shyam Kumawat

0 comments:

Post a Comment