Saturday, June 18, 2011

think zara hatke

Saturday, June 18, 2011
think zara hat ke :
agar koi humne accha lagta hai
to acha wo nahi acche hum hain,
aur agar koi humne bura lagta hai
to jaan lo ki bura wahi  hai, Q ki
hum to acche hain na
Author : Aditya Kumawat

0 comments:

Post a Comment